Exposition personnelle, Galerie Rasson, Tournai, 2012

©François Martinache - Exposition personnelle - Galerie Rasson, Tournai - 2012©François Martinache - Exposition personnelle - Galerie Rasson, Tournai - 2012©François Martinache - Exposition personnelle - Galerie Rasson, Tournai - 2012©François Martinache - Exposition personnelle - Galerie Rasson, Tournai - 2012©François Martinache - Exposition personnelle - Galerie Rasson, Tournai - 2012©François Martinache - Exposition personnelle - Galerie Rasson, Tournai - 2012